'Ο δὲ ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτὸς ἀνθρώπῳ.

Η Σωκρατική Μαιευτική οδηγεί σταδιακά το άτομο στην απορία για να μπορέσει μετά να το εισάγει στη Διαλεκτική, που είναι το ανώτερο στάδιο της γνωστικής διαδικασίας. Η απορία (η λέξη από τους αντίστοιχους διαλόγους του Πλάτωνος) είναι η κατάληξη της αμφισβήτησης των θέσεων, των πλανημένων ιδεών, είναι η άρση των εμποδίων, η κατάσταση στην οποία θα βρεθεί το άτομο όταν, μέσα από τη Μαιευτική, θα αναγνωρίσει ότι δεν ξέρει τίποτα. ''ότι, ω φίλε, ούκ οίει αυτώ επίστασθαι ούκ επιστάμενος'' (Σωκράτης, Πλάτωνος, Αλκιβιάδης) - "Τώρα φίλε, δεν νομίζεις ότι το γνωρίζεις, ενώ δεν το γνωρίζεις''. Η ''οίησις'', το να νομίζει κανείς ότι γνωρίζει είναι το κυριότερο εμπόδιο στην κατάκτηση της γνώσης γιατί συνοδεύεται από αλαζονεία και έπαρση, κύρια χαρακτηριστικά της νευρωτικής εποχής μας.

q5pcl2meedpak7jx v2