Το σώμα ως αντικείμενο και στόχος εξουσίας.

foucault3Σχολαστικός έλεγχος των δραστηριοτήτων του σώματος,σταθερή καθυπόταξη των δυνάμεν του,επιβολή σχέσης υπακοής-χρησιμότητας. Όλα αυτά μπορούν να ονομαστούν πειθαρχίες.