Το Αίνιγμα

enigmaL'enigma...//...Το αίνιγμα
Esploriamo l' enigma della nostra esistenza, il mistero della vita e della morte. Ciecamente, entro limiti predeterminati, invalicabili.Il pensiero e la parola ci garantiscono soltanto parabole, allegorie, immagini, attraverso specchi ed enigmi. Ci aggrappiamo a esperienze di altri.E oggetiviamo tali indicibili esperienze in concetti ferrei che sorreggono la nostra logica. Per poter costruire sulla logica la nostra autosufficienza psicologica, la corazza che scongiura la paura e il panico....//....Ψάχνουμε το αίνιγμα της ύπαρξής μας, το μυστήριο της ζωής και του θανάτου. Τυφλά, μέσα σε προκαθορισμένα, αξεπέραστα όρια. Η σκέψη και ο λόγος δεν μας εξασφαλίζουν παρά μόνο ψευδαισθήσεις γνώσης, μόνο παραβολές, αλληγορίες, εικόνες μέσα από έσοπτρα και αινίγματα. Γαντζωνόμαστε σε εμπειρίες άλλων. Και αντικειμενοποιούμε αυτές τις άρρητες εμπειρίες σε τετράγωνες έννοιες που στηρίζουν τη λογική μας. Για να χτίσουμε πάνω στη λογική την ψυχολογική μας αυτάρκεια, τη θωράκιση που αποτρέπει το φόβο και το πανικό.